Pondělí–Pátek
8.30–18.00
844 144 144

Informace o povinném ručení

Vyplňte základní informace o Vašem automobilu a pojistníkovi a získejte okamžitou on-line nabídku a porovnání povinného ručení pro rok 2020. Porovnejte si nabídky nejvýznamnějších pojišťoven v ČR a sami si vyberte nejvýhodnější povinné ručení. Online řešení nám umožňuje nabídnout vždy nejvýhodnější cenu na trhu.
Chci porovnat nabídky pro mé vozidlo »


Povinné ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla musí mít dle zákona 168/1999 sb. každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. V případě, že vozidlo nemá povinné ručení uzavřeno, musí jeho majitel odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence (registru) vozidel. Pojištění odpovědnosti musí mít uzavřeno také vozidlo, které je pouze ponecháno na pozemní komunikaci. Pokud toto pojištění vozidla není uzavřeno a nejsou odevzdány SPZ orgánu evidence, uhradí majitel nebo provozovatel vozidla za každý den příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, jakéhosi správce všech povinných ručení, ve výši od 20 do 300 Kč a to s platností od ledna 2020

Porovnání a uzavření povinného ručení online

Porovnejte a uzavřete si pojištění u všech 10-pojišťoven v naší kalkulačce online. Zelenou kartu obdržíte e-mailem a poté do 3 dnů také poštou spolu se smlouvou o povinném ručení.
Porovnání a uzavření povinného ručení online »

Další informace o povinném ručení

Co je kryto povinným ručením, resp. na co máme nárok

 1. způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,
 2. způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
 3. ušlý zisk,
 4. účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění nebo spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků při neoprávněném odmítnutí anebo neoprávněném krácení plnění pojistitelem povinného ručení.

Do kdy musí pojistitel povinného ručení uhradit škodu poškozenému

Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z povinného ručení, je pojistitel povinen ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění. Plnění je splatné do 15 dnů. V případě, že pojistitel povinného ručení nesplnil ve lhůtě do 3 měsíců svoji povinnost, má poškozený nárok na úrok z prodlení ve výši diskontní sazby České národní banky navýšené o 4 % ročně.

Jak postupovat při škodní události z povinného ručení

Pokud nebyla způsobena škoda na zdraví či životě, majetková škoda nepřesáhla částku 100.000 Kč a účastníci nehody se dohodnou, nemusí být nehoda hlášena policii ČR. V tomto případě si všichni účastníci nehody vymění tyto informace: své jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno povinné ručení, a číslo pojistné smlouvy, státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena.
Vyplní evropský záznam o nehodě (nejlépe ten, který jste obdrželi od pojišťovny při uzavření povinného ručení, jelikož je propisovací).
Nezapomeňte pořídit náčrtek nehody, fotodokumentaci nehody a popřípadě zajistit kontakty na svědky nehody.
Škůdce musí škodu oznámit svému pojistiteli bez zbytečného odkladu, taktéž poškozený se obrací se svými nároky na pojistitele škůdce.
V případě, že byla způsobena škoda na zdraví či životě, nebo škoda přesáhla částku 100.000 Kč, popřípadě se účastníci nehody nedohodli, je nutné k nehodě přivolat policii. Další postup je obdobný jako v předchozím příkladě.
V případě, že došlo k nehodě v zahraničí, vždy k nehodě volejte policii.

Povinnosti při zániku povinného ručení

Povinné ručení zaniká v následujících případech:
 1. oznámení změny vlastníka vozidla pojišťovně povinného ručení,
 2. fyzickým zánikem vozidla (nutno oznámit pojišťovně),
 3. vyřazením vozidla z evidence (registru) vozidel (nutno oznámit pojišťovně),
 4. odcizením vozidla (nutno oznámit pojišťovně),
 5. nezaplacením dlužného pojistného ani po upomínce,
 6. výpovědí (formulář pro výpověď pojistné smlouvy),
 7. dohodou,
 8. uplynutím doby, na níž byla pojistná smlouva povinného ručení sjednána.