Pondělí–Pátek
8.30–18.00
844 144 144

Obchodní podmínky

Informace pro zájemce o sjednání pojištění na dálku (ve smyslu § 66 Zákona o pojistné smlouvě)


Obchodní firma a právní forma pojišťovacího agenta a makléře

e-Finance, a.s., : 26 27 25 04, obchodní rejstřík u Městského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3663

Adresa a sídlo agenta

Bratislavská 52, Brno-Zábrdovice, PSČ: 602 00

Registrační číslo v registru pojišťovacích zprostředkovatelů

016160PA e-Finance, a.s. Brno PO 21.6.2005 PA platná 21.6.2005
013010PM e-Finance, a.s. Brno PO 20.5.2005 PM platná 20.5.2005

Obchodní firma a právní forma pojistitelů

Allianz pojišťovna, a. s., IČ 47115971, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, Česká republika

AXA pojišťovna a.s., IČ 28195604, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12826
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, Česká republika

AXA ASSISTANCE CZ,  s.r.o., IČ 25695215, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61910
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 4, Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 62, Česká republika

Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04 , Česká republika

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Adresa a sídlo pojistitele
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., IČ 63998530, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, Česká republika

D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s., IČ 61860701, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2979
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 10, Benešovská 40, PSČ 101 00 Česká republika

Evropská Cestovní Pojišťovna,a.s., IČ 49240196, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 8, Karlín, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00

Generali Pojišťovna a.s., IČ 61859869, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2866
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 2, Bělehradská 132, Česká republika

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ 46973451, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2742
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, Česká republika

Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ 47116617, obchodní rejtřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

MAXIMA pojišťovna, a.s., IČ 61328464, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 3314
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 6, Na dlouhém lánu č.p.508, PSČ 160 00, Česká republika

Mondial Assistance s.r.o., IČ 25622871, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 55651
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, Česká republika

Slavia pojišťovna a.s., IČ 60197501, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, Česká republika 

Triglav pojišťovna,a.s., IČ: 25073958, B 3365, obchodní rejtřík u rejstříkového soudu Brně, oddíl B, vložka3365
Adresa a sídlo pojistitele
Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ 60200

UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 49240480 obchodní rejtřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 6, Bělohorská 19/269, Ceská republika 

Wüstenrot pojišťovna a.s., IČ 28400682, obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328
Adresa a sídlo pojistitele
Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, Ceská republika

Dohled v pojišťovnictví

V souvislosti s integrací dohledů nad finančním trhem do České národní banky (ČNB) ukončil ke dni 31. 3. 2006 Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí svou činnost. Dosavadní působnost Ministerstva financí vyplývající ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném do 1. 4. 2006, přešla na Českou národní banku.

Od pondělí 3. 4. 2006 jsou pracovníci Úřadu k dispozici v budově ústředí ČNB, a to na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, ústředna tel. 224 411 111. Pro korespondenci a případné dotazy bude od 1. 4. možné využít také bezplatnou, tzv. zelenou linku na čísle 800 160 170 a emailové adresy info@cnb.cz a podatelna@cnb.cz.

Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojistné smlouvy, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě prostřednictvím e-Finance, a.s.

Definice pojištění a všech opcí

Jsou obsaženy v Pojistných podmínkách pro pojištění, jejichž obsah tvoří Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění a ve Zvláštních pojistných podmínkách, smluvních ujednáních, dodatcích pojistné smlouvy apod. Ve Zvláštních pojistných podmínkách, smluvních ujednáních, dodatcích pojistné smlouvy apod. jsou upravena jednotlivá rizika, která se v rámci pojištění sjednávají.

Doba platnosti pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu určitou maximálně na dobu jednoho roku a dobu neurčitou. V případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou se dá smlouva vypovědět vždy 6 týdnů před koncem pojistného období. Pojištění pro Českou republiku začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, pojištění do zahraničí začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím dne sjednaného jako konec pojištění. Pojištění do zahraničí se nevztahuje na pojistné události nastalé na území České republiky.

V případě cestovního pojištění vznikají nároky ze smlouvy překročením hranice do nejbližší ciziny nebo nástupem cesty v ČR a zanikají překročením hranice do ČR nebo ukončením cesty v ČR. V případě letecké dopravy do zahraničí vznikají a zanikají nároky z pojištění okamžikem odbavení v ČR.

Způsoby zániku pojištění

Upravují Všeobecné pojistné podmínky jednotlivých pojistitelů a zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon). Při zániku pojištění zanikají všechna pojistná rizika, která jsou jeho součástí, takže je nelze vypovědět nebo jinak ukončit samostatně. Při zániku pojistné smlouvy před dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, vrátí pojistitel pojistné snížené o poplatek za správu pojištění.

Pojištění zaniká také odstoupením od pojistné smlouvy dle § 23 odst. 4, 5 a 6 zákona. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na adresu sídla pojistitele.

Způsoby placení pojistného, uzavření pojistné smlouvy

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění je pojištění jednorázové, které je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů. Bez uhrazení pojistného k uzavření pojistné smlouvy nedojde.

Další pojistné produkty
Pojištění na dobu určitou (jednorázové pojištění) je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů a připsání tohoto pojistného na účet e-Finance, a.s. Bez uhrazení pojistného k uzavření pojistné smlouvy nedojde.

První pojistné u pojištění na dobu neurčitou je splatné dnem uvedeným v předpisu pojistného vystaveného při uzavření pojistné smlouvy nebo po uzavření pojistné smlouvy, další pojistné je splatné dle jednotlivých předpisů vystavených pojišťovnou a doručených na adresu pojistníka uvedenou v pojistné smlouvě. Pojištění pro Českou republiku začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, pojištění do zahraničí začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím dne sjednaného jako konec pojištění.

Informace o výši pojistného

Jsou obsaženy v návrhu na uzavření pojistné smlouvy nebo pojistné smlouvě. Výše pojistného závisí na sazbě, která bude v pojistné smlouvě sjednána.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy dle § 23 odst. 4, 5 a 6 zákona o pojistné smlouvě
Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije na pojistné smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než 1 měsíc.

Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Ministerstvo financí České republiky.
 

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami

Český jazyk.
 

Právo platné pro pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, není-li stanoveno jinak.

V Brně dne 25. srpna 2006

e-Finance, a.s.
Bratislavská 52, Brno-Zábrdovice, PSČ 602 00
Máte dotaz? Kontaktujte nás
Váš dotaz byl úspěšně odeslánDěkujeme za zaslání dotazuposlat další »Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance Makléři, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů

Vytiskni stránku Pošli známému
Odkaz byl úspěšne odeslán   poslat další »